1. Rozsah

1.1 Užívání této internetové stránky patřící společnosti První brněnská strojírna Velká Bíteš a. s. nebo jejím přidruženým společnostem, dceřiným společnostem (dále jen PBS Velká Bíteš a. s.), dále jen "internetová doména www.pbsvb.cz, se řídí těmito Podmínkami používání. Tyto Podmínky užívání mohou být doplňovány, upravovány nebo nahrazovány jinými podmínkami, např. podmínkami nákupu výrobků a služeb. Přihlášením se, nebo pokud přihlášení není vyžadováno, otevřením a používáním internetové domény www.pbsvb.cz akceptujete tyto Podmínky užívání v jejich aktuálním znění.
1.2 V případě internetových nabídek určených podnikatelům nebo státním institucím budou tyto subjekty zastupovány uživatelem, přičemž se předpokládá, že tento uživatel má příslušná oprávnění, zmocnění a znalosti a jedná v souladu s nimi.
1.3 Pokud uživatel používá tuto internetovou doménu www.pbsvb.cz jako obchodní zákazník, tak se předpokládá, že jedná v rozsahu činnosti svého podnikání jako podnikatele nebo v rozsahu oprávnění zaměstnance, nebo jedná jako zákazník reprezentující státní nebo samosprávné orgány.

2. Služby

2.1 Internetová doména www.pbsvb.cz obsahuje konkrétní informace a software, a v některých případech i příslušnou dokumentaci, kterou si lze prohlížet a stáhnout.
2.2 Společnost PBS Velká Bíteš a. s. může kdykoli ukončit provoz celé nebo části internetové domény www.pbsvb.cz kvůli povaze sítě internet a počítačových systémů, nemůže společnost PBS Velká Bíteš a. s. nést odpovědnost za to, že internetová doména http://www.pbsvb.cz nebude k dispozici.

3. Registrace, heslo

3.1 Některé stránky internetové domény www.pbsvb.cz mohou být chráněny heslem. V zájmu bezpečnosti a zabezpečení obchodních transakcí budou mít k těmto stránkám přístup pouze registrovaní uživatelé. Společnost PBS Velká Bíteš a. s. si vyhrazuje právo odmítnout registraci uživatele. Společnost PBS Velká Bíteš a. s. si obzvlášť vyhrazuje právo zavést povinnost registrace i pro některé domény, které byly předtím volně přístupné. Společnost je oprávněna kdykoliv bez udání důvodů zablokovat uživateli přístup do části chráněné heslem zablokováním uživatelského konta (definovaného níže), a to zejména pokud uživatel:
- při registraci vyplní nepravdivé údaje;
- poruší tyto Podmínky používání nebo zanedbá své povinnosti související s uživatelským kontem;
- při přístupu na internetovou doménu nebo při jejím používání uživatel poruší platné zákony
3.2 Při registraci je uživatel povinen uvést přesné a pravdivé informace a v případě, že později dojde ke změně těchto informací, aktualizovat je (v maximální možné míře online) co nejdříve. Uživatel musí zajistit, aby jeho e-mailová adresa poskytnutá společnosti PBS Velká Bíteš a. s., byla vždy aktuální, a aby ho na této adrese bylo možné kontaktovat.
 
3.3 Po zaregistrování dostane uživatel přístupový kód, sestávající z identifikačního čísla uživatele a hesla (dále jen "uživatelské konto"). Při prvním přihlášení je uživatel povinen změnit heslo poskytnuté společností PBS Velká Bíteš a. s. na jiné heslo, které zná jen on sám. Uživatelský účet umožňuje uživateli prohlížet si nebo měnit již zadané údaje uživatele, resp. zrušit souhlas se zpracováním údajů.
 
3.4 Uživatel musí zajistit, aby jeho uživatelské konto nebylo přístupné třetím stranám, a odpovídá za všechny transakce a ostatní činnosti provedené pomocí svého uživatelského účtu. Po skončení práce s online systémem je uživatel povinen se z internetových domén chráněných heslem odhlásit. Pokud se uživatel dozví, že dochází ke zneužívání jeho uživatelského účtu třetími stranami, musí o tom okamžitě písemně (případně e-mailem) informovat společnost PBS Velká Bíteš a. s.
 
3.5 Po přijetí oznámení specifikovaného v odstavci 3.4 společnost PBS Velká Bíteš a. s. zablokuje přístup do částí chráněných heslem pro daný uživatelský účet. Přístup bude takovému uživateli obnoven pouze na základě jeho žádosti zaslané společnosti PBS Velká Bíteš a. s. nebo po nové registraci.
 
3.6 Uživatel může kdykoliv písemně požádat o zrušení registrace, za podmínky, že vymazání jeho konta nenaruší řádné plnění smluvních závazků. V takovém případě společnost PBS Velká Bíteš a. s. odstraní všechny údaje o uživateli, jakož i jiné uložené osobní údaje uživatele, a to bezodkladně.

4. Právo na používání informací, softwaru a dokumentace

4.1 Používání informací, softwaru a dokumentace přístupné na internetové doméně www.pbsvb.cz  nebo jejím prostřednictvím se řídí těmito Podmínkami užívání, nebo, v případě aktualizace informací, softwaru nebo dokumentace, platnými licenčními podmínkami, které byly předem dohodnuty se společností PBS Velká Bíteš .a. s. Samostatně dohodnuté licenční podmínky, např. pro stahování softwaru, budou nadřazeny těmto Podmínkám používání.
 
4.2 Společnost PBS Velká Bíteš a. s. uděluje uživateli nevýhradní a nepřenosnou licenci, kterou není možné poskytovat dále, na využívání informací, softwaru a dokumentace přístupných uživateli prostřednictvím internetové domény www.pbsvb.cz v dohodnutém rozsahu, nebo pokud takový rozsah nebyl dohodnut, v takovém rozsahu, v jakém společnost PBS Velká Bíteš a. s. pro daný účel uzná za vhodné.
 
4.3 Software bude k dispozici bezplatně v objektovém kódu. Uživatelé nebudou mít nárok na zpřístupnění zdrojového kódu. To se netýká zdrojového kódu volně šiřitelného softwaru (open source), jehož licenční podmínky budou nadřazeny těmto Podmínkám používání v případě přenosu takového softwaru, a které vyžadují zpřístupnění tohoto zdrojového kódu. V tomto případě společnost PBS Velká Bíteš a. s. zdrojový kód zpřístupní výměnou za úhradu nákladů.
 
4.4 Informace, software a dokumentaci uživatel nesmí za žádných okolností dát k dispozici třetím stranám, a stejně tak je nesmí třetím stranám půjčovat nebo jinak zpřístupnit. Pokud to výslovně nedovoluje platný zákon, uživatel nesmí software nebo dokumentaci žádným způsobem upravovat a zároveň nesmí zpětně analyzovat ani překládat nebo oddělovat části softwaru. Uživatel si smí vyhotovit jednu záložní kopii softwaru, pokud je to potřebné pro zajištění jeho dalšího používání v souladu s těmito Podmínkami používání.
 
4.5 Informace, software a dokumentace jsou chráněny jak autorským právem, tak i mezinárodními úmluvami o autorském právu a ostatními zákony a úmluvami vztahujícími se na duševní vlastnictví. Uživatel je povinen tyto zákony dodržovat, a především neupravovat, neskrývat nebo neodstraňovat žádné alfanumerické kódy, značky a upozornění o autorských právech z informací, softwaru nebo dokumentace, nebo z jejich kopií.

5. Duševní vlastnictví

5.1 Bez ohledu na konkrétní ustanovení čl. 4 těchto Podmínek používání, žádné informace, obchodní značky a další obsah internetové domény www.pbsvb.cz není možné měnit, kopírovat, reprodukovat, prodávat, pronajímat, používat, nahrazovat nebo jinak používat bez předchozího písemného souhlasu společnosti PBS velká Bíteš a. s
 
5.2 S výjimkou práva na užívání a jiných práv výslovně udělených v těchto Podmínkách používání, nejsou uživateli udělována žádná jiná práva, a povinnost udělit taková práva není ani žádným způsobem v těchto Podmínkách užívání zakotvena. Veškerá patentová práva a licence jsou výslovně vyloučeny.
 
5.3 Společnost PBS Velká Bíteš a. s. může bezplatně využívat všechny nápady nebo návrhy uložené uživateli na internetovou doménu www.pbsvb.cz pro další vývoj, zlepšování a prodej svých výrobků.

6. Povinnosti uživatele

6.1 Při přístupu na internetovou doménu www.pbsvb.cz  a při jejím užívání, uživatel nesmí:
- poškozovat jiné osoby, zejména nezletilé, nebo poškozovat jejich osobnostní práva;
- způsobem používání porušovat zásady etiky;
- porušovat práva duševního vlastnictví nebo jiná vlastnická práva;
- předávat data obsahující viry, trojské koně nebo jiné programy, které by mohly poškozovat údaje;
- přenášet, ukládat nebo odevzdávat hypertextové odkazy nebo obsah, ke kterým nevlastní práva, zejména v případech, kdy tyto odkazy nebo jejich obsah porušují povinnost utajení informací nebo jsou v rozporu se zákonem nebo
- rozesílat reklamu nebo nevyžádané e-maily (tzv. "spam") nebo falešná upozornění o virech, závadách nebo podobné materiály, nebo žádat o účast v loteriích, řetězových dopisech, pyramidových hrách apod.
6.2 Společnost PBS Velká Bíteš a.s. může kdykoliv odepřít přístup k internetové doméně www.pbsvb.cz a to zejména v případě, že uživatel poruší některou z povinností uvedených v těchto Podmínkách používání.

7. Hypertextové odkazy

7.1 Internetová doména http://www.pbsvb.cz může obsahovat hypertextové odkazy na internetové stránky třetích stran. Společnost PBS Velká Bíteš a. s. neodpovídá za obsah takových internetových stránek a nevyjadřuje se o nich a jejich obsahu, ani je nepropaguje jako své vlastní, protože nemá možnost ovlivňovat informace nacházející se na nich a neodpovídá za obsah a informace, které jsou na nich prezentovány. Uživatel používá takové stránky na vlastní riziko.
 

8. Odpovědnost za problémy s vlastnickými právy nebo kvalitou

8.1 Pokud jsou jakékoli informace, software nebo dokumentace zpřístupněny bezplatně, je jakákoliv odpovědnost za problémy s vlastnickými právy nebo kvalitou těchto informací, softwaru nebo dokumentace, hlavně ve vztahu k jejich správnosti, absenci závad, nároků nebo práv třetích stran nebo ve vztahu k úplnosti a/nebo vhodnosti pro určitý účel, jsou vyloučeny/vyloučena, kromě případů úmyslného nebo podvodného jednání.
 
8.2 Informace na internetových stránkách www.pbsvb.cz  mohou obsahovat specifikace nebo obecné popisy týkající se technických možností jednotlivých výrobků, které nemusí být v některých zemích nebo případech dostupné (např. následkem změny výrobku). Požadované vlastnosti výrobků budou proto vždy dodatečně specifikovány při prodeji výrobků.
 

9. Jiná odpovědnost, viry

9.1 Odpovědnost společnosti PBS Velká Bíteš a.s.  za závady týkající se kvality nebo vlastnických práv bude určována v souladu s ustanoveními čl. 8 těchto Podmínek používání. Jakákoliv jiná odpovědnost společnosti PBS Velká Bíteš a s. je vyloučena, pokud nevyplývá ze zákona, např. zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, nebo v případech úmyslného jednání, hrubé nedbalosti, zranění nebo usmrcení osob, nedodržení garantovaných vlastností výrobku, podvodného zatajení závady nebo porušení základních smluvních povinností. Výše náhrady škody v případě porušení základních smluvních podmínek je omezena částkou přiměřenou pro danou smlouvu nebo předvídatelnou částkou s výjimkou případů záměrného poškození nebo hrubé nedbalosti.
 
9.2, I když se společnost PBS Velká Bíteš a. s. snaží zamezit výskytu virů na internetových stránkách www.pbsvb.cz nemůže zaručit, že se tam skutečně žádné viry nevyskytnou. Uživatel je povinen, v zájmu vlastní ochrany, přijmout vhodná bezpečnostní opatření a před převzetím jakékoliv informace, softwaru nebo dokumentace musí použít antivirový program.
 
9.3 Články, 9.1 a 9.2 žádným způsobem nedefinují nebo nenaznačují změny v důkazním břemenu v neprospěch uživatele.
 

10. Vývozní omezení

10.1 Vývoz některých informací, softwaru a dokumentace může, např. na základě jejich povahy nebo zamýšleného použití nebo destinace, vyžadovat zvláštní povolení. Uživatel musí striktně dodržovat všechna vývozní omezení týkající se informací, softwaru a dokumentace, zejména předpisy platné v rámci EU, jednotlivých členských zemích EU a USA. Společnost PBS Velká Bíteš a. s.  bude označovat informace, software a dokumentaci v souladu s kontrolními vývozními seznamy EU a obchodním kontrolním seznamem Spojených států, a v souladu s platnými zákony.
 
10.2 Uživatel bude povinen především kontrolovat, zda: 
- informace, software a dokumentace nebudou používány pro účely vztahující se k výzbroji, jaderným technologiím nebo zbraním;
některé subjekty nebo osoby nacházející se na seznamu US Denied Persons List (DPL) nedostávají zboží, software nebo technologii pocházející ze Spojených států;
- některé subjekty nebo osoby nacházející se na seznamu US Warning List, US Entity List nebo US Specially Designated National List nedostávají výrobky pocházející ze Spojených států bez příslušné licence; a
- výrobky nedostávají některé subjekty nebo osoby nacházející se na seznamu Specially Designated Terrorists List, Foreign Terrorist Organizations List, Specially Designated Global Terrorists List či Terrorists List of the EU;
- dodávky nesměřují vojenským adresátům;
jsou dodržována upozornění a pokyny příslušných úřadů.
Přístup k softwaru, dokumentaci a informacím na internetových stránkách www.pbsvb.cz bude umožněn, pouze pokud je v souladu s výše uvedenými podmínkami a zárukami. Pokud uživatel nevyhovuje uvedeným kritériím, společnost PBS Velká Bíteš a.s. nebude povinna poskytovat mu příslušné plnění.
 
10.3 Na požádání musí společnost PBS Velká Bíteš a. s. informovat uživatele o příslušných bodech smlouvy a dalších informacích.

11. Ochrana osobních údajů

11.1 Přihlášením se, nebo pokud přihlášení není vyžadováno, otevřením a používáním internetových stránek www.pbsvb.cz  uživatel uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společnosti PBS Velká Bíteš a. s., se sídlem Vlkovská 279. 595 12 Velká Bíteš. Shromažďování, používání a zpracování osobních údajů na internetových stránkách www.pbsvb.cz probíhá v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a Zásadami ochrany osobních údajů platnými pro internetové stránky www.pbsvb.cz.

11.2 Osobní údaje
PBS Velká Bíteš a.s. nebude shromažďovat žádné Vaše osobní údaje (např. jméno, adresu, telefon nebo e-mailovou adresu) prostřednictvím našich internetových stránek, pokud nám je dobrovolně neposkytnete (např. v rámci registrace, průzkumu) nebo k tomu neudělíte souhlas nebo pokud to jinak neumožňují příslušné právní předpisy o ochraně osobních údajů

11.3 Účel použití
Pokud nám své osobní údaje poskytnete, běžně je používáme při odpovědi na vaše dotazy, zpracování objednávky nebo k poskytnutí přístupu ke konkrétním informacím nebo nabídkám. Na podporu vašich vztahů se zákazníky jsme dále oprávněni:
- osobní údaje ukládat a zpracovávat a poskytnout je společnostem přidruženým k holdingu PBS Group a. s. ve světě, aby lépe porozuměly Vašim obchodním potřebám a způsobu, jak dále zlepšovat produkty a služby, nebo 
- tyto osobní údaje použít (my nebo třetí strana naším jménem), abychom Vás kontaktovali ohledně nabídky na podporu Vašich obchodních potřeb nebo internetového průzkumu s cílem lépe porozumět potřebám zákazníků.

Pokud se rozhodnete své osobní údaje na podporu vztahů se zákazníky (zejména za účelem přímého marketingu nebo průzkumu trhu) nezpřístupnit, budeme Vaše rozhodnutí respektovat. S výjimkou společností přidružených k holdingu neposkytneme ani jinak nezpřístupníme Vaše osobní údaje třetím stranám.

11.4 Omezení účelu
Osobní údaje, které poskytnete prostřednictvím internetu PBS Velká Bíteš a.s. shromažďuje, používá nebo poskytuje pouze za účelem, který je Vám znám, s výjimkou případů, kdy:
- je to vyžadováno zákonem nebo příslušnými státními nebo soudními orgány,
se provádí zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti
- je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na Váš návrh,
- jde o oprávněně zveřejněné osobní údaje v souladu se zvláštním právním předpisem,
- je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů PBS Velká Bíteš a. s. např. záměrným útokům na informační systémy společnosti.

11.5 Údaje o komunikaci nebo využití služby
Pokud k přístupu na naše internetové stránky využíváte telekomunikační prostředky, dochází k vytváření komunikačních dat (např. IP adresa) nebo údajů o využití služby (např. informace o začátku, konci a rozsahu každého přístupu nebo informace o službách elektronických komunikací, které jste použil/a). Tato data se mohou týkat i osobních údajů. Pokud to bude nezbytně nutné, budou Vaše údaje o komunikaci nebo využití služeb shromažďovány, zpracovávány a používány v souladu s příslušným právním rámcem pro ochranu osobních údajů.

11.6 Automatické shromažďování jiných než osobních údajů
Když vstupujete na naše internetové stránky, můžeme automaticky (tzn. nikoli prostřednictvím registrace) shromažďovat údaje jiné než osobní povahy (např. ohledně používaného typu internetového vyhledávače a operačním systému, názvu domény stránky, z které přistupujete, počtu návštěv, průměrné době strávené na stránce, zobrazených stránek, apod.).  Tyto údaje jsme oprávněni používat a poskytnout je ostatním přidruženým společnostem za účelem sledování atraktivity internetových stránek a zlepšování jejich výkonu a obsahu.
 
11.7 „Cookies“ – informace automaticky ukládané na vašem počítači
Když si prohlížíte některou z našich stránek, může docházet k ukládání údajů na Vašem počítači ve formě „cookies“. Cookies přitom používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies jsou obecně užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomohou Vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a Vaše preferované nastavení jednotlivých stránek. Žádná z našich cookies použitých na našich stránkách přitom nesbírá informace, jež by obsahovaly Vaše osobní identifikační údaje.
 
11.8 Zabezpečení
Společnost PBS Velká Bíteš a s.  používá na ochranu osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením, ztrátou nebo před neoprávněným poskytnutím nebo přístupem technická a organizační bezpečnostní opatření.

12. Dodatečné dohody, příslušnost soudu a aplikované právo

12.1 Všechny dodatečné dohody musí být vyhotoveny v písemné podobě.

12.2 Místně příslušný soud bude určen v souladu se zákony České republiky.

12.3 Jednotlivé stránky internetové domény www.pbsvb.cz  jsou provozovány a spravovány společností PBS velká Bíteš a. s. Společnost PBS velká Bíteš a. s. neručí za to, že informace, software a/nebo dokumentace na internetových stránkách www.pbsvb.cz jsou vhodné nebo dostupné k zobrazení nebo převzetí v každé zemi. Přístup k informacím, softwaru a/nebo dokumentaci nacházejícím se na internetové doméně www.pbsvb.cz ze zemí, ve kterých je takový obsah nezákonný, je zakázán. V takovém případě, pokud uživatel chce vstoupit do obchodního vztahu se společností PBS Velká Bíteš a. s. měl by kontaktovat jejího zástupce pro danou zemi a konkrétní oblast.
 
12.4 Podmínky používání, a všechny spory týkající se těchto Podmínek, nebo vznikající v souvislosti s těmito Podmínkami, se budou řídit zákony České republiky a budou řešeny v souladu se zákony České republiky.
 

13.Odkazy na jiné internetové stránky

Internetové stránky společnosti PBS Velká Bíteš a. s. obsahují odkazy na jiné stránky. Za způsob ochrany údajů nebo obsah jiných internetových stránek nenese společnost žádnou odpovědnost.

14.Otázky a připomínky

Společnost PBS Velká Bíteš a. s. odpoví na oprávněné požadavky na informaci o zpracování Vašich osobních údajů a jejich opravu, doplnění nebo vymazání případných nepřesností nebo likvidaci osobních údajů. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se našich zásad na ochranu osobních údajů (např. pro případ přezkoumání a aktualizace vašich osobních údajů), klikněte na tlačítko „Kontakt“ a zašlete nám své dotazy a zpětný kontakt. S rozvojem internetu se bude dále rozvíjet i naše politika na ochranu osobních údajů. Veškeré případné změny budou uvedeny na této stránce. Pravidelně tuto stránku kontrolujte kvůli případným aktualizacím.
 
 
Copyright
 
Název společnosti: První brněnská strojírna Velká Bíteš,  a.s.
Sídlo: Vlkovská 279
  595 12 Velká Bíteš
Identifikační číslo:          00176109
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 204
Kontakt: PBS Velká Bíteš, a.s.
  Vlkovská 279
  595 12 Velká Bíteš


Jakékoli kopírování, šíření nebo využívání obsahu webových stránek je bez předchozího písemného souhlasu společnosti PBS Velká Bíteš, a.s. zakázáno.
Provozovatelem webových stránek je společnost PBS Velká Bíteš, a.s., se sídlem Vlkovská 279, 595 12 Velká Bíteš, IČ: 00176109 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 204.