Chováme se zodpovědně k životnímu prostředí

Naše strategie rozvoje je orientována na poskytování výrobků a služeb, které svojí kvalitou, spolehlivostí, výkony a šetrností vůči životnímu prostředí, splňují specifikované požadavky našich zákazníků. Cílem je výrobní program s minimálním zatížením životního prostředí.

Zásady pro naplňování strategie v oblasti ochrany životního prostředí jsou formulovány v "Politice jakosti a environmentu", která je závazným dokumentem pro všechny zaměstnance, osoby a organizace pracující ve společnosti. Vyhlášením této Politiky jsme se zavázali k procesu neustálého zlepšování a prevenci znečisťování, jakož i k plnění relevantních požadavků právních předpisů a jiných požadavků, kterým společnost podléhá, efektivnímu využívání přírodních zdrojů, ochraně vod, půdy, ovzduší a bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců při práci. Nedílnou součástí této politiky je i proces nakládání s odpady, chemickými látkami a opatření pro případy havárie nebo stavů havarijního ohrožení.

Pro dosažení tohoto závazku máme zavedený systém environmentálního managementu stanovený normou ČSN EN ISO 14001:2005 a zavazujeme se:

  • neustále zlepšovat systém environmentálního řízení a integrovat ochranu životního prostředí do všech podnikatelských činností společnosti,
  • uplatňovat požadavky environmentálních právních předpisů u svých dodavatelů,
  • preferovat prevenci před následnými opatřeními,
  • snižovat zdroje rizik a předcházet havarijním stavům nebo stavům havarijního ohrožení,
  • dodržovat platné právní předpisy a jiné požadavky, které se na společnost vztahují,
  • uplatňovat systém environmentálního řízení ve všech činnostech společnosti,
  • motivovat, vzdělávat a činit odpovědnými své zaměstnance při uplatňování politiky environmentu,
  • přísně dodržovat emisní limity stanovené právními předpisy,
  • informovat veřejnost, zainteresované strany, všechny osoby a organizace pracující pro společnost o environmentální politice a její realizaci,
  • nakládat s odpady a chemickými látkami v souladu s právními předpisy a jinými požadavky.

V souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2005 jsou zavedený systém environmentálního řízení, jednotlivé procesy a činnosti ve stanovených intervalech prověřovány tak, aby mohly být korigovány jak technické tak i organizační odchylky, aby byla zajištěna trvalá vhodnost, adekvátnost i efektivnost péče o životní prostředí, aby byly definovány příležitosti pro zlepšení, potřeby změn environmentálního řízení popřípadě změny environmentální politiky a environmentálních cílů a cílových hodnot. Naše současné i budoucí procesy a činnosti jsou a budou plánovány, posuzovány a dozorovány z ekologických hledisek a cílových hodnot.

Provádíme taková opatření, která mají za cíl trvalé zlepšování provozního zatížení životního prostředí. Naše podnikatelská činnost je založena na profesionálních znalostech a zkušenostech pracovníků, kteří zásady pro šetrný přístup k životnímu prostředí uplatňují u našich výrobků od fáze návrhu, nákupu, výroby až po jejich expedici k odběratelům. 

Zdroje znečisťování, které zatím nelze zrušit monitorujeme a řídíme tak, aby emise byly co nejmenší a jejich hodnoty byly pod úrovní prahových limitů. Průmyslové vody vypouštíme vyčištěné a upravené pod limity stanovené zákonem. Snažíme se snižovat množství produkovaných odpadů, tyto třídit a předávat k dalšímu využití.

Minimalizujeme používání látek označených jako nebezpečné a nahrazujeme je látkami a materiály šetrnými k životnímu prostředí. V areálu společnosti udržujeme zatravněné plochy a dřeviny, které vytvářejí pro zaměstnance příjemné prostředí a zvyšují image firmy. Působíme i na dodavatele, aby i oni uplatňovali zásady environmentálního managementu. Průběžně spolupracujeme se složkami státní správy při plnění ohlašovacích, vykazovacích a schvalovacích povinností, které naší společnosti ukládají zákonné předpisy a jiné požadavky